Post Test MODUL Projek dan Profil Pelajar Pancasila

Post Test MODUL Projek dan Profil Pelajar Pancasila

Post Test MODUL Projek dan Profil Pelajar Pancasila


Setelah mendapatkan tema dan topik projek yang akan diampu pada semester ini, kemudian tim fasilitator projek akan menetapkan kriteria pencapaian kemampuan murid yang akan dilihat dalam projek ini. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan?.

A Merumuskan pertanyaan pemantik dalam setiap kegiatan projek

B Menetapkan tanggal perayaan hasil belajar projek

C Menghubungi mitra-mitra terkait

D Menetapkan dimensi, elemen dan sub-elemen sesuai dengan tema dan topik.


Terdapat 4 prinsip dalam projek penguatan profil pelajar pancasila. Prinsip manakah yang berfokus pada upaya mendorong murid agar aktif dalam pengelolaan pembelajarannya?

A Holistik

B Kontekstual

C Berpusat pada murid

D Eksploratif


Projek Penguatan Profil Pancasila merupakan pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang kontekstual kepada murid.

Pernyataan di atas adalah...

A Benar

B Salah